Ustawa refundacyjna – zmiany dla aptek14 września 2011

13 czerwca w Dzienniku Ustaw nr 122 opublikowana została Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zobaczmy jak wpłynie na funkcjonowanie aptek

9. Podmiot prowadzący aptekę będzie mógł zawrzeć umowę z Funduszem na wydawanie refundowanych leków na receptę. Umowa na realizację recept będzie zawierana odrębnie dla każdej apteki na czas nieokreślony. Umowa podpisywana będzie również przez kierownika apteki. W celu zawarcia umowy na realizację recept podmiot prowadzący aptekę będzie zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:

  • kopię zezwolenia na prowadzenie apteki;
  • kopie dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji;
  • aktualną ewidencję osób zatrudnionych w aptece wraz z numerami dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu;
  • numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego aptekę.

Fundusz nie może odmówić zawarcia umowy na realizację recept.

Fundusz rozwiąże umowę na realizację recept ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  • uniemożliwiania lub utrudniania czynności kontrolnych,
  • niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych

Minister Zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki umów na realizację recept oraz ramowy wzór umowy na realizację recept.

10. Osoba wydająca leki objęte refundacją ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka będzie miała obowiązek zapewnić dostępność tego leku.

11. Osoba wydająca leki, objęte refundacją będzie miała obowiązek, na żądanie pacjenta wydać lek, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba uprawniona dokonała odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

12. Przedsiębiorca zajmujący się wytwarzaniem lub obrotem lekami podlegającymi refundacji ze środków publicznych nie będzie mógł uzależniać zawarcia lub kształtować warunków umowy od przyjęcia lub spełnienia przez przedsiębiorcę zajmującego się wytwarzaniem lub obrotem tymi produktami albo świadczeniodawcę innego świadczenia oraz stosować niejednolitych warunków tych umów. Umowy zawarte z naruszeniem tego przepisu będą w całości albo w części nieważne.

13. Zakazane będzie stosowanie jakichkolwiek form zachęty odnoszących się do leków, podlegających refundacji ze środków publicznych, w szczególności kierowanych do pacjentów, przedsiębiorców oraz ich pracowników lub osób uprawnionych, w tym sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i uczestnictwa w programach lojalnościowych, darowizn, nagród, prezentów, upominków, wycieczek, loterii, losowań, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych ułatwień, zakupów lub usług sponsorowanych, wszelkiego rodzaju talonów, bonów oraz innych niewymienionych z nazwy korzyści.

źródło: Redakcja Farmacji Praktycznej; www.rcl.gov.pl