„Co lekarz miał na myśli?” – edycja kwietniowa21 kwietnia 2011

W kwietniowej edycji konkursu „Co lekarz miał na myśli?” leki zamieszczone na recepcie prawidłowo rozszyfrowali: Renata Kaluga, Anna Wielądek, Beata Bankert, Joanna Kidała i Danuta Katarzyńska.

Serdecznie gratulujemy!
Nagrody wyślemy pocztą.

Poniżej treść prawidłowo rozszyfrowanej recepty:

Depralin 10 mg
in tabl.
Dtd. 28
DS. 1-0-0

Regulamin konkursu „Co lekarz miał na myśli?” – edycja kwietniowa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Organizatorem konkursu Rozszyfruj Receptę, zwanego dalej Konkursem, jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525 21 13 462. Za realizację konkursu odpowiedzialna jest VALKEA MEDIA S.A. z siedzibą przy ulicy Elbląskiej 15/17, 01-747 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000291933 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) – 525-21-77-350 – wydawca „Farmacji Praktycznej”
2. Konkurs polega na odgadnięciu treści recepty zamieszczonej na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl i przesłaniu odpowiedzi mailem do redakcji Farmacji Praktycznej: redakcja@farmacjapraktyczna.pl

§ 2.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i skierowany jest do farmaceutów.

§ 3.
Odpowiedzi można wysyłać do dnia 10 maja 2011 r. Ostateczny termin doręczania odpowiedzi mija z dniem 11 maja 2011 r.

§ 4.
1. Nagrody główne w konkursie stanowią upominki o wartości do 100 złotych, przydatne w codziennej pracy farmaceuty, oznaczone logo Polpharma lub jednego z produktów ZF Polpharma SA.
2. Liczba nagród głównych wynosi 5.
3. Fundatorem nagród jest Organizator.

II. UCZESTNICY
§ 5.
1. Konkurs adresowany jest do farmaceutów.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ZF Polpharma S.A. oraz Polpharma BH Sp. z o. o., a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Valkea Media S.A. a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).
4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury, a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).

III. ZASADY KONKURSU
§ 6.
Zasady konkursu są następujące:
1. Konkurs polega na odgadnięciu i przesłaniu do redakcji Farmacji Praktycznej nazw i dawek leków wypisanych na recepcie, zamieszczonej w zakładce konkursowej, znajdującej się na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl
2. Odpowiedzi powinny zostać przesłane na adresy e-mail redakcja@farmacjapraktyczna.pl najpóźniej do dnia 10 maja 2011 r.
3. Warunkiem uwzględnienia odpowiedzi w konkursie jest jej otrzymanie przez Organizatora najpóźniej w dniu 11 maja 2011 r.
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.
5. Nagrody zostaną przyznane 5 pierwszym osobom, które przyślą do redakcji prawidłowe odpowiedzi.
6. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 10 maja 2011 r. (dzień rozstrzygnięcia konkursu). Zwycięzców wyłoni jury konkursowe, powołane przez Organizatora.
6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
7. Nagrody zostaną wysłane pocztą do dnia 14 maja 2011 r.
8. Wyniki konkursu, po jego rozstrzygnięciu, zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl oraz w Farmacji Praktycznej
9. Nadesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miasta zamieszkania Uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7.
1. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę.
2. Przekazanie odpowiedzi oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika warunków Regulaminu.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
4. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wręczenia nagród. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych. Uczestnik może żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, z tym, że żądanie usunięcia danych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z udziału w konkursie.

Wszystkie konkursy >>