Konkurs NORMOLAX7 kwietnia 2011

Sprawdź listę laureatów!

LISTA LAUREATÓW:

Banasiak Maria (Kutno), Bartczak Agnieszka (Zerków), Błaszczyk Agnieszka (Jarocin), Bogusz Hanna (Swarzedz), Brożyna Wiesława (Skórcz), Byczko Monika (Jasień), Chmielewska Monika (Samborzec), Chmielewska Wanda (Kęsno Żalno), Chojnacka Małgorzata (Iława), Chrzanowska Irena (Pelplin), Ciuba Elżbieta (Iwonicz), Czerwińska Wanda (Dobre Miasto), Dettlaff Jacek (Czaplinek), Dybała Paulina (Tuszyn), Fichtel Elżbieta (Oleśnica), Flis Maryla (Chełm), Galanek Sylwia (Morąg), Gebel Elżbieta (Szczecin), Głogowiec Monika (Drezdenko),  Głowacka Agnieszka (Poznań), Grabińśka Iwona (Pińczów), Grabska Violetta (Kwilcz), Gruszczyńska Agnieszka (Bojadło), Grzelak Marianna (Zgierz), Grzybowska Jolanta (Kraków), Haj Dobromiła (Buk), Ilach Jadwiga (Warszawa), Jakucinska Anna (Węgorzewo), Janik Katarzyna (Gizycko), Jelonkiewicz Dawid (Koszyce), Kałużna Anna (Tuliszków), Kłosowska Anna (Zerków), Kłosowska Małgorzata (Brzeźnio), Kołoda Krystyna (Żary), Kołodziejczyk Judyta (Zakopane), Komorowska Krystyna (Izbica Kujawska), Kopańska Danuta (Uzdowo), Kozłowski Łukasz (Rzepin), Krzyczmonik Agnieszka (Żuraw), Kubiak Oktawia (Łask), Kulesza Katarzyna (Bielsk Podlaski), Lekacz Iwona (Rzeszów), Lewczuk Agnieszka (Hajnówka), Lewenda Joanna (Wielbark) Magierska Agnieszka (Kutno), Majewska Anna (Kraków), Makowska Agnieszka (Polanica Zdrój), Makówka Magdalena (Busko-Zdrój), Markowska Agnieszka (Korsze), Masalska Maria (Czeremcha), Mularczyk Bogumiła (Kraków), Nazarko Justyna (Białystok), Olejnik Ewa (Olsztyn), Olszewska Danuta (Starogard Gdański), Osek Aneta (Radzyń Podlaski), Pachutko Ewa (Poznań), Palczewska Magdalena (Łomża), Pałac Agnieszka (Warszawa), Pamuła Dorota (Kraków), Patla Katarzyna (Gorlice), Patton Anetta (Szczecinek), Pawlak Elżbieta (Łobrzenica), Penk Halina (Liniewo), Pilacka Maria (Starogard Gdański), Piskrzyńska Elżbieta (Chełmno), Plichta Joanna (Białe Błota), Polityńska Agnieszka (Brzozów), Pośpieszna-Szyk Krystyna (Przytoczna), Prochwicz Iwona (Kętrzyn), Rodo-Magda Karolina (Koziegłowy), Rojek Anna (Przeworsk), Rozalska Halina (Świdnice Warckie), Rozum Agnieszka (Myślenice), Sadowska Jadwiga (Gizycko), Saganowska Wioleta (Oporów), Sieraj Wioletta (Bartoszyce), Sikorska Anna (Koło), Sikorski Jacek (Kłomnice), Skocka Magdalena (Lębork), Sobkowski Bartosz (Czastary), Stasiak Katarzyna (Łódź), Stępień Paulina (Pacanów), Stolarska Karolina (Drzewica), Stoszko Barbara (Kraków), Studzińska Elżbieta (Cięźkowice), Szczęch Katarzyna (Rzeszów), Tędrzejewska Natalia (Hel), Trochimiuk Urszula (Biała Podlaska), Urbańśka Justyna (Łódź), Warchapowicz Małgorzata (Bielsk Podlaski), Wiertel Mirosława (Chocianów), Winnicka Dorota (Duszniki Zdrój), Wojtczak Marta (Białystok), Woźniak Justyna (Lipniki), Wrońska Grażyna (Warszawa), Wróblewska Iwona (Warszawa), Zabielny Barbara (Żywiec), Zadykowicz Urszula (Filipów), Zawisza Beata (Grodzisko Wielkopolskie) i Zbytniewska Jadwiga (Nałęczów).

Serdecznie gratulujemy!

Regulamin konkursu NORMOLAX kierowanego do Farmaceutów

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie NORMOLAX – kierowanego do Farmaceutów

2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.

3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs przeznaczony jest dla Farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Herbapol Lublin S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

6. Istotą konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy najszybciej nadeślą wypełniony kupon konkursowy na adres wskazany w Regulaminie.

7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

II. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 04.04.2011 i trwa do 25.04.2011. Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

1) I etap – 01.04.2011 do 08.04.2011 – termin przekazania Uczestnikom informacji o konkursie wraz z kuponem zgłoszeniowym; dodatkowo informacja o konkursie zostanie umieszczona na stronie www.farmacjapraktyczna.pl

2) II etap -08.04.2011 do 25.04.2011 – termin nadsyłania przez Uczestników konkursu kuponów konkursowych biorących udział w konkursie zgodnie z jego zasadami opisanymi w pkt IV. Za datę nadesłania kuponu konkursowego uznaje się datę jego doręczenia przez operatora pocztowego na adres Organizatora.

III. Uczestnictwo w konkursie

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:

1) zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

2) nie będące osobą ubezwłasnowolnioną

3) posiadające prawo wykonywania zawodu Farmaceuty

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:

1) przesłanie pod wskazany adres prawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego

2) wypełnienie pola adresowego wraz z imieniem i nazwiskiem.

IV. Zasady konkursu

1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną dostarczone Uczestnikom przez Farmację Praktyczną.

2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.

3. Konkurs polega na odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe, związane z produktem NORMOLAX. Pytanie zostało umieszczone na kuponie konkursowym, który dołączony jest do przesyłki z informacją o Produkcie.

4. Wypełniony kupon konkursowy Uczestnik wysyła na adres wskazany na kuponie. Koszty wysyłki pokrywa Organizator konkursu.

5. Przy wyborze zwycięzcy decyduje data doręczenia poprawnie wypełnionego kuponu konkursowego na adres Organizatora.

6. Nagrody przyznane zostaną 100 osobom, których poprawnie wypełnione kupony konkursowe zostaną doręczone na adres Organizatora jako pierwsze.

7. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia otrzymane do dnia 25.04.2011 włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w konkursie. Zgłoszenia do konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z konkursu.

8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowejwww.farmacjapraktyczna.pl. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 29.04.2010

10. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl

V. Nagrody w konkursie

1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

2. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami są fartuchy, o wartości do 100 złotych, związane z praktyką farmaceutyczną, oznaczone logo Normolax.

3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt. 2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.

6. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.

2. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia konkursu, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.

6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wszystkie konkursy >>