„Co lekarz miał na myśli?” – edycja listopadowa5 grudnia 2010

W listopadowej edycji konkursu „Co lekarz miał na myśli?” leki zamieszczone na recepcie prawidłowo rozszyfrowali: Anna Moczulska, Iwona Nowakowska, Joanna Hawełka-Kucharczyk i Żaneta Grzelczyk.

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody wyślemy pocztą.

Poniżej treść prawidłowo rozszyfrowanej recepty:

DA dla diabetyków (czyli DoppelHerz Activ dla diabetyków) lag 1 DS 1x1 Sulfasalazyna in tabl. No 100 DS 2x1 Vitrumcalcium 600 in tabl. No 60 DS 2x1 Artrostop Plus in tabl. No 60 DS 2x1

Regulamin konkursu „Co lekarz miał na myśli?” – edycja listopadowa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Organizatorem konkursu Rozszyfruj Receptę, zwanego dalej Konkursem, jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ulicy Bobrowieckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000043523, NIP 525 21 13 462. Za realizację konkursu odpowiedzialna jest VALKEA MEDIA S.A. z siedzibą przy ulicy Elbląskiej 15/17, 01-747 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000291933 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) – 525-21-77-350 – wydawcaFarmacji Praktycznej
2. Konkurs polega na odgadnięciu treści recepty zamieszczonej na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl i przesłaniu odpowiedzi mailem do redakcji Farmacji Praktycznej: redakcja@farmacjapraktyczna.pl

§ 2.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i skierowany jest do farmaceutów.

§ 3.
Odpowiedzi można wysyłać do dnia 10 grudnia 2010r. Ostateczny termin doręczania odpowiedzi mija z dniem 12 grudnia 2010 r.

§ 4.
1. Nagrody główne w konkursie stanowią upominki o wartości do 100 złotych, przydatne w codziennej pracy farmaceuty, oznaczone logo Polpharma lub jednego z produktów ZF Polpharma SA.
2. Liczba nagród głównych wynosi 5.
3. Fundatorem nagród jest Organizator.

II. UCZESTNICY
§ 5.
1. Konkurs adresowany jest do farmaceutów.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ZF Polpharma S.A. oraz Polpharma BH Sp. z o. o., a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Valkea Media S.A. a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).
4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury, a także członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, dzieci, rodzice).

III. ZASADY KONKURSU
§ 6.
Zasady konkursu następujące:
1. Konkurs polega na odgadnięciu i przesłaniu do redakcji Farmacji Praktycznej nazw i dawek leków wypisanych na recepcie, zamieszczonej w zakładce konkursowej, znajdującej się na stronie internetowej WWW.farmacjapraktyczna.pl
2. Odpowiedzi powinny zostać przesłane na adresy e-mail redakcja@farmacjapraktyczna.pl najpóźniej do dnia 10 grudnia 2010 r.
3. Warunkiem uwzględnienia odpowiedzi w konkursie jest jej otrzymanie przez Organizatora najpóźniej w dniu 12 grudnia 2010 r.
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.
5. Nagrody zostaną przyznane 5 pierwszym osobom, które przyślą do redakcji prawidłowe odpowiedzi.
6. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 10 grudnia 2010 r. (dzień rozstrzygnięcia konkursu). Zwycięzców wyłoni jury konkursowe, powołane przez Organizatora.
6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
7. Nagrody zostaną wysłane pocztą do dnia 12 grudnia 2010 r.
8. Wyniki konkursu, po jego rozstrzygnięciu, zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl oraz w Farmacji Praktycznej
9. Nadesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miasta zamieszkania Uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7.
1. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę.
2. Przekazanie odpowiedzi oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika warunków Regulaminu.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
4. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wręczenia nagród. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych. Uczestnik może żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, z tym, że żądanie usunięcia danych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z udziału w konkursie.

Wszystkie konkursy >>