Polocard – konkurs!20 października 2010

Sprawdź listę laureatów konkursu! Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Antoszczak Elżbieta (Przecław), Bańka Izabela (Zamość), Borkowska Maria Ruda Śląska, Brudecka Maria (Słupsk), Buniek Agnieszka (Rzeszów), Chrzan Monika (Piła), Czerwony Jakub (Tarnów), Farbowska Katarzyna (Chorzów), Gwóźdź Stanisław (Gdańsk), Grabowska Małgorzata (Jarocin), Grzelak Joanna (Zielona Góra), Kitlińska Anastazja (Kraków), Komorowska Krystyna (Izbica Kujawska), Kośla Zuzanna (Warszawa), Kowalczyk Krystyna (Chęciny), Kozłowska Katarzyna (Białystok), Krzystyniak-Pawluk Anna (Nowy Targ), Lipińska Elżbieta (Zgierz), Litwinowicz Izabela (Gdańsk), Łaciak Małgorzata (Ruda Śląska), Markowska Elżbieta (Nowa Wieś Rzeczna), Nurek Izabela (Starogard Gdański), Nurek Jacek (Starogard Gdański), Patkowska Małgorzata (Gdańsk), Pawłowicz Teresa (Lublin), Pityńska Barbara (Ulanów), Półtorak Barbara (Szydłowiec), Pruszyńska Aleksandra (Ostrów Wlkp), Pudło Joanna (Łódź), Roman Agnieszka (Warszawa), Ślączka Alicja (Jasłonów), Warchał Sabina (Mucharz), Zdziebło Anna (Gdańsk), Zdziebło Izabela (Gdańsk), Zdziebło Tadeusz (Gdańsk).

 

Regulamin konkursu Polocard kierowanego do farmaceutów

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Polocard  – kierowanego do farmaceutów (dalej: Konkurs).

2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: Organizator).

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4. Uczestniczyć w Konkursie mogą wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód farmaceuty lub technika farmacji (dalej: Uczestnicy).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni), pracownicy agencji reklamowej Heads Advertising oraz pracownicy firmy Valkea Media SA oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

 

II. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 15.09.2010r. i trwa do 10.10.2010 r.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15.10.2010 r.

 

III Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

IV. Zasady konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców spośród Uczestników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie: „Ile tabletek zwiera opakowanie Polocardu?”

2. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej będą dystrybuowane wśród Uczestników wraz z przesyłanymi pocztą egzemplarzami czasopisma Farmacji Praktycznej. Kupony konkursowe zawierają podstawowe informacje o Konkursie.

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik przesyła kupon konkursowy pod wskazany adres z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe oraz wypełnionym polem adresowym zawierającym: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i numeru telefonu

4. Wypełniony kupon konkursowy Uczestnik wysyła pod wskazany adres Organizatora . Koszty wysyłki pokrywa Organizator Konkursu.

5. Przy wyborze zwycięzcy decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych.

6. Nagrodzonych zostanie pierwszych 35 Uczestników, którzy poprawnie wypełnią kupony konkursowe, a których odpowiedzi dotrą jako pierwsze do Organizatora w dniach: 15.09.2010 – 10.10.2010 r.

7. Organizator uwzględni wyłącznie kupony konkursowe otrzymane do dnia 10 października 2010 r. włącznie. Kupony konkursowe, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w Konkursie.

8. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu tygodnia od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej pod adresemwww.farmacjapraktyczna.pl w dniu 15 października 2010 roku.

10. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

 

V. Nagrody w Konkursie

1. Organizator przewidział 35 jednakowych nagród. Nagrodami są komplety ekskluzywnych ręczników o wartości do 100 zł brutto.

2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone.

4. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora podany w I pkt 2, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Uczestników Konkursu o przyznaniu nagrody.

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją Konkursu, wydaniem przyznanych nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

9. Organizator informuje, iż dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl .

10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora.

12. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania Konkursu, albo zakończenia Konkursu przed upływem terminu określonego w II pkt 1 lub zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie.

Wszystkie konkursy >>