Geografia aptek zgodna z prawem1 lipca 2010

Jak donosi ;Puls Medycyny;, limity geograficzno-demograficzne w odniesieniu do zakładania nowych aptek określone w prawodawstwie hiszpańskiej Asturii są zgodne z prawem Unii Europejskiej orzekł 1 czerwca br. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

W ogłoszonym wyroku Trybunał uznał, że ustanowione w dekrecie wymogi mówiące o minimalnej liczbie 2800 lub 2000 mieszkańców na aptekę i minimalnej odległości między aptekami wynoszącej 250 m stanowią ograniczenie swobody przedsiębiorczości, ale mogą być one usprawiedliwione. Trybunał w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że tego rodzaju środki mogą być usprawiedliwione, jeżeli spełnione zostaną cztery wymogi: są stosowane w sposób niedyskryminujący, są uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego, są odpowiednie do zagwarantowania realizacji zamierzonego celu oraz nie wykraczają poza to, co niezbędne dla osiągnięcia tego celu.