Konkurs Simvasterol!21 listopada 2013

konkurs-simvasterol

Zapraszamy do udziału w internetowym konkursie dotyczącym leku Simvasterol. Do wygrania aż 100 atrakcyjnych nagród!

Szczegóły na www.simvasterol.pl

Regulamin konkursu  kierowanego do farmaceutów

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie dotyczącym produktu leczniczego Simvasterol– kierowanego do farmaceutów (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: Organizator).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator .
 4. W Konkursie mogą wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód farmaceuty lub technika farmacji (dalej: Uczestnik lub łącznie Uczestnicy).
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych  Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Herbapol Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).


II. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 25.11.2013 r.  Zakończenie konkursu nastąpi w dniu 14.12.2013 r.
 2. Konkurs dzieli się na pięć etapów.
  Etapy rozpoczynają się: 25.11.2013,  29.11.2013, 3.12.2013, 7.12.2013, 11.12.2013.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od jego zakończenia.

 

III. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

IV. Zasady Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców spośród Uczestników, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi na 4 pytania konkursowe.
 2. Wysyłając odpowiedź Uczestnik akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
 3. Pytania będą dostępne na stronie www.simvasterol.pl po kliknięciu w baner konkursowy przesłany e-mailem. Odpowiedzi udziela się w następujący sposób: każde z pytań zawiera 3 odpowiedzi, z czego tylko jedna jest poprawna. Udzielenie 4 poprawnych odpowiedzi stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie.
 4. Nagrodzonych zostanie łącznie 100 Uczestników (20 w każdym z pięciu etapów trwania konkursu), którzy udzielą poprawnych odpowiedzi na wszystkie 4 pytania konkursowe, a których prawidłowe odpowiedzi zostaną zarejestrowane jako pierwsze w każdym z pięciu etapów trwania Konkursu.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.simvasterol.pl w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.

Udział w Konkursie oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania (dane korespondencyjne podane podczas rejestracji na stronie www.simvasterol.pl) Uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.simvasterol.pl.

 

V. Nagrody w Konkursie

 1. Organizator przewidział 100 nagród. Nagrodami są etui na pieczątkę o wartości do 100 zł brutto.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, jakości i innych właściwości nagród są wyłączone.
 4. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 5. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet, a także za opóźnienia w dostarczeniu, niedostarczenie lub uszkodzenie przesyłki z winy operatora pocztowego.
 3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora, z tytułem „reklamacja do konkursu Simvasterol”, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie www.simvasterol.pl.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika, podany przy rejestracji na stronie www.simvasterol.pl, adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listownie na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 8. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
 9. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.simvasterol.pl.
 12. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie i nie będzie naruszało podstawowej koncepcji Konkursu.
 14. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj