Konkurs „Zbieraj kody – odbierz nagrodę”18 września 2013

konkurs-zbieraj-kody-odbierz-nagrode-1

Zapraszamy do udziału w konkursie Pyralgina Termo Hot: ” Zbieraj kody – odbierz nagrodę”.

 

Regulamin konkursu „Zbieraj kody – odbierz nagrodę”,  kierowanego do farmaceutów na łamach Farmacji Praktycznej.

 

I.          Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie: „Zbieraj kody – odbierz nagrodę” kierowanym do farmaceutów.
 2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.
 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich uczestników konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.farmacjapraktyczna.pl
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
 5. Wzięcie przez uczestnika udziału w konkursie oznacza jego bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

II.         Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.09.2013 r. i trwa do dnia 15.11.2013 r. Wskazany wyżej okres to czas, w którym farmaceuci nadsyłają wypełnione kupony konkursowe biorące udział w konkursie, zgodnie z jego zasadami opisanymi w pkt IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
w dniu 22.11.2013.

III.        Uczestnictwo w konkursie

Warunkiem udziału w konkursie jest:
1) przesłanie pod wskazany adres wypełnionego kuponu konkursowego
2) wypełnienie następujących elementów pól adresowych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

IV.        Zasady konkursu

 1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną wysłane uczestnikom jako insert do Farmacji Praktycznej.
 2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.
 3. Konkurs polega na wklejeniu kodów kresowych z opakowań zbiorczych produktu Pyralgina Termo Hot x 30 szt. we wskazanych na kuponie konkursowym miejscach.
 4. Wypełniony kupon konkursowy uczestnik wysyła pod wskazany na kuponie adres Organizatora konkursu. Koszty wysyłki pokrywa Organizator konkursu.
 5. Nagrodzone zostanie  pierwszych 90 osób, które prześlą karty konkursowe z 6 kodami kreskowymi opakowań zbiorczych produktu Pyralgina Termo Hot x 30 szt. w terminie do 15.11.2013. Decyduje data stempla pocztowego.
 6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu miesiąca od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 8. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) uczestnika konkursu w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 7.

V.         Nagrody w konkursie

 1. Nagrody w Konkursie będą przyznawane przez Organizatora.
 2. Nagrodami są torebki Batycki, oznaczone logo produktu Pyralgina Termo Hot, o wartości do 200 złotych brutto. Ilość nagród jest ograniczona do 90 sztuk.
 3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Decyduje data doręczenia poprawnie wypełnionej karty konkursowej.
 4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny, jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
 6. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj