Profilaktin. Masz apetyt na nagrodę?5 lipca 2013

profilaktin-masz-apetyt-na-nagrode

Zapraszamy do udziału w konkursie „Apetyt na nagrodę”. Do wygrania nowoczesne sokowirówki marki Adler

 

profilaktin-masz-apetyt-na-nagrode-1

 

 

Regulamin konkursu „Apetyt na nagrodę” dla aptek.

 

I.   Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie zakupowym „Apetyt na nagrodę” adresowanym do aptek.
 2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (zwana dalej Organizatorem).
 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla aptek ( zwanych dalej Uczestnikami).
 5. W konkursie nie mogą brać udziału apteki będące własnością pracowników Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Herbapol Lublin S.A., Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie  oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
 6. Wzięcie przez aptekę udziału w konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

II.            Czas trwania konkursu
Zakup określonych produktów musi nastąpić w terminie od 01.07.2013 do 31.07.2013. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa od 01.07.2013 do 15.08.2013 (liczy się data stempla pocztowego).  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.08.2013. Nagrody zostaną wysłane laureatom konkursu do dnia 30.08.2013.

III.          Zasady konkursu

 1. Apteka, chcąc wziąć udział w konkursie zakupowym, musi złożyć zamówienie o wartości 1000 PLN netto z datą zakupu na fakturze pomiędzy 01.07.2013 a 31.07.2013, przy czym wartość zamówienia musi zostać wygenerowana wyłącznie na produktach marki Profilaktin oraz DexaPico, DexaPini i DexaCaps.
 2. Przynajmniej połowa wartości zamówienia (500 PLN netto na fakturze) musi dotyczyć produktów marki Profilaktin.
 3. Uczestnictwo w konkursie zakupowym polega na wysłaniu pocztą lub przesyłką kurierską kserokopii faktury Vat  stanowiącej dowód spełnienia w/w warunków oraz podaniu danych teleadresowych Apteki, wraz z numerem telefonu kontaktowego,  do dnia 15.08.2013  na wskazany adres.
 4. Adres na który należy przesłać dokument zgłoszeniowy: Polpharma Biuro Handlowe sp.
  z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, z dopiskiem „Trade Marketing”.
 5. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez Dział Trade Marketingu.
 6. Nagrodzone nagrodami zostanie pierwsze 100 zgłoszeń.
 7. Organizator uwzględni wyłącznie zgłoszenia z datą stempla pocztowego do dnia 15.08.2013 włącznie i jednocześnie  spełniające pozostałe wymogi Regulaminu.
 8. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie www.farmacjapraktyczna.pl w dniu 23.08.2013.
 9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

 1. IV.          Nagrody w konkursie

 

 1. Nagrody w Konkursie będą przyznawane przez Organizatora. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród dla laureatów Konkursu.
 2. Nagrodami są nowoczesne sokowirówki firmy Adler, o wartości do 250 złotych brutto, oznaczone logo produktu  Profilaktin.
 3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny, jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
 6. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki niewłaściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

V .    Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator  zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości składanych przez apteki oświadczeń. W tym celu może żądać od apteki złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danej apteki z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Polpharmy.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy, opóźnienia i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą zgłoszenia do Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj