Mieszanki Apteczne Lactosan fix – konkurs17 lipca 2013

mieszanki-apteczne-lactosan-fix-konkurs

Weź udział w konkursie i wygraj jedną ze 100 nagród!


Regulamin konkursu „Mieszanki Apteczne Lactosan fix” skierowanego do Farmaceutów

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie kierowanym do Farmaceutów pt. „Mieszanki Apteczne Lactosan fix”.

 2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.

 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Konkurs przeznaczony jest dla Farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., Herbapol Lublin S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

 6. Istotą konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy najszybciej udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez odesłanie karty konkursowej na wskazany w karcie adres.

     7.  Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z                   treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

II. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 08.07.2013 i trwa do 23.08.2013

III. Uczestnictwo w konkursie

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:

1) zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2) nie będące osobą ubezwłasnowolnioną,

3) posiadające prawo wykonywania zawodu Farmaceuty.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:

1) udzielenie prawidłowej odpowiedzi na karcie konkursowej i odesłanie jej drogą pocztową na wskazany adres w karcie konkursowej.

2) podanie: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz adres e-mail.

IV. Zasady konkursu

 1. Informacje o zasadach konkursu oraz pytanie konkursowe zostaną umieszczone w lipcowo-sierpniowym numerze czasopisma „Farmacja Praktyczna” oraz na stronie www.farmacjapraktyczna.pl w zakładce KONKURSY.

 2. Konkurs polega na odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe, związane z produktem z Mieszanek Aptecznych.

 3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi udzielić odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe w kuponie i odesłanie go drogą pocztową na podany adres.

 4. Przy wyborze zwycięzcy decyduje data otrzymania przez Organizatora kuponu konkursowego z podaną prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe.

 5. Nagrody przyznane zostaną 100 osobom, które poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe, drogą pocztową na adres Organizatora jako pierwsze.

 6. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie kupony konkursowe otrzymane do dnia 23.08.2013 r. włącznie. Kupony konkursowe, które wpłyną po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.

 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 8. Wysłanie odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 30.08.2013 r.

V. Nagrody w konkursie

 1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

 2. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami jest portfel z logo Mieszanki Apteczne o wartości do 100 zł brutto.

 3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby przesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt. 2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.

 6. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 8. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora do dnia 10.09.2013 za pośrednictwem firmy kurierskiej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.

 2. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sprzętu komputerowego, operatorów sieci internet oraz firmy kurierskiej, a także za inne zdarzenia lub okoliczności niezawinione przez Organizatora”.

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj