Konkurs „Metamorfozy z Pirolamem Szampon”20 lipca 2013

konkurs-metamorfozy-z-pirolamem-szampon

Weź udział w konkursie i wygraj pobyt w SPA! Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonimy 6 osób, które wezmą udział w niezapomnianej metamorfozie w SPA, w hotelu Ossa.

Regulamin konkursu Metamorfozy z Pirolamem Szampon kierowanego do farmaceutów

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Metamorfozy z Pirolamem Szampon – kierowanego do farmaceutów (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: Organizator).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Uczestniczyć w Konkursie mogą wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód farmaceuty lub technika farmacji (dalej: Uczestnik lub łącznie Uczestnicy).
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, HERBAPOL S.A. z siedzibą w Lublinie, MEDANA PHARMA S.A. z siedzibą w Sieradzu oraz POLFA Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, pracownicy agencji reklamowej Heads Advertising oraz pracownicy firmy Valkea Media S.A. a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

 

II. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 lipca 2013 r. i trwa do dnia 6 września 2013 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 13 września 2013 r.

 

III. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

IV. Zasady Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 6 zwycięzców spośród Uczestników, którzy prześlą poprawne odpowiedzi na 2 pytania zamknięte oraz najciekawsze odpowiedzi na 1 pytanie otwarte zawarte na kuponie konkursowym dołączonym do marcowego wydania Farmacji Praktycznej:

 

1) W profilaktyce łupieżu zaleca się stosowanie szamponów z cyklopiroksolaminą :

a)      Raz w tygodniu,

b)      2-3 razy w tygodniu,

c)      4-5 razy w tygodniu.

 

2)      Jaki procent osób w wieku od 10 do 20 lat jest dotkniętych problemem łupieżu:

a)      5%,

b)      35%,

c)      50%

 

3)      Metamorfoza z Pirolamem Szampon to szansa na…

 

 1.    Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej będą dystrybuowane wśród Uczestników

wraz z przesyłanymi pocztą egzemplarzami czasopisma Farmacja Praktyczna. Kupony

konkursowe zawierają podstawowe informacje o Konkursie.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik przesyła kupon konkursowy pod wskazany adres Organizatora z odpowiedziami na pytania konkursowe oraz wypełnionym polem adresowym zawierającym: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania , numeru telefonu oraz adres e-mail. Koszty wysyłki pokrywa Organizator Konkursu.
 2. Przy wyborze zwycięzców decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych zawierających poprawne odpowiedzi na 2 pytania zamknięte oraz najciekawszą odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe: „Metamorfoza z Pirolamem Szampon to szansa na…?”.
 3. Organizator uwzględni wyłącznie kupony konkursowe otrzymane do dnia 6 września 2013 r. włącznie. Kupony konkursowe, które wpłyną po wskazanych okresach nie będą uczestniczyły w Konkursie.
 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie do dnia 13 września 2013 r.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl w dniu 13 września 2013 roku.
 6. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

 

V. Nagrody w Konkursie

1.       Organizator przewidział 6 jednakowych nagród dla każdego ze Zwycięzców. Na każdą z nagród składa się część rzeczowa oraz część pieniężna.

A.      Na część rzeczową składać się będą:

a)      weekendowy pobyt dla jednej osoby w dniach 4-6.10.2013 r. w Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej oraz

b)      udział w Metamorfozie z Pirolamem Szampon – obejmującej dobór fryzury przez stylistę fryzur, profesjonalny makijaż, udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej oraz zabieg SPA

o łącznej wartości 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) złotych.

B.      Część pieniężną będzie stanowić kwota w wysokości potrzebnej na potrącenie i odprowadzenie 10% podatku naliczonego od części rzeczowej oraz od samej części pieniężnej. Każdy Zwycięzca otrzyma wyłącznie rzeczowy element nagrody.

2.       Przyjęcie nagrody przez Zwycięzcę oznacza udzielenie Organizatorowi przez Zwycięzcę nieodwołalnego, nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego prawa do utrwalenia jego wizerunku w formie fotograficznej, jak również do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz utworów z jego wizerunkiem wykonanych podczas sesji zdjęciowej, o której mowa w ust. 1 powyżej. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje prawo do wykorzystania, utrwalania, obróbki, powielania i rozpowszechniania wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium i w dowolnej formie w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych, kronikarskich i archiwalnych realizowanych przez Organizatora na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt I ust. 5 niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu publikacji wykonanych zdjęć w:

 1. gazetach,
 2. kalendarzach,
 3. czasopismach,
 4. publikacjach elektronicznych i stronach WWW,
 5. własnych kronikach i wydawnictwach,
 6. folderach reklamowych i promocyjnych.

3.       Dodatkowo, Zwycięzcy zrzekają się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wykonanych zdjęć z ich wizerunkiem.

4.       Zwycięzcom zostaną zwrócone udokumentowane koszty podróży samochodem, pociągiem bądź autobusem do i z Warszawy oraz zostanie im zapewniony transport z Warszawy do Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej oraz z powrotem.

5.       Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

6.       Jakiekolwiek roszczenia Zwycięzców dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone.

7.       Każdy Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od niego złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Zwycięzcy z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora podany w pkt I ust. 2, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Uczestników Konkursu o przyznaniu nagrody.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
 8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją Konkursu i wydaniem przyznanych nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 9. Organizator informuje, iż dane osobowe Finalistów oraz Zwycięzców Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miasto) zostaną opublikowane na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 12. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu albo zakończenia Konkursu przed upływem terminu określonego w pkt II ust. 1 Regulaminu lub zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie.

 

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj