Fitolizyna – konkurs28 czerwca 2013

fitolizyna-konkurs

Weź udział w konkursie i wygraj jeden ze 100 zestawów do podawania napojów

Regulamin konkursu Fitolizyna kierowanego do Farmaceutów

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Fitolizyna – kierowanego do Farmaceutów (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: „Organizator”).
 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl (dalej: Regulamin”).
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla Farmaceutów (dalej: „Uczestnicy”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, HERBAPOL S.A. z siedzibą w Lublinie, MEDANA PHARMA S.A. z siedzibą w Sieradzu oraz POLFA Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

II. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 15.06.2013r. i trwa do 19.07.2013r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 22.07.2013r.

III. Uczestnictwo w Konkursie

1.            W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:

1)            zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2)            nie będące osobą ubezwłasnowolnioną,

3)            posiadające prawo wykonywania zawodu Farmaceuty.

2.            Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik przesyła kupon konkursowy pod wskazany adres Organizatora z odpowiedziami na pytanie konkursowe oraz wypełnionym polem adresowym zawierającym: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

IV. Zasady Konkursu

 1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną dostarczone Uczestnikom przez Farmację Praktyczną.
 2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.
 3. Konkurs polega na odpowiedzi na 1 pytanie, związane z produktem Fitolizyna będącym produktem leczniczym dostępnym bez recepty. Pytanie zostało umieszczone na kuponie konkursowym, który dołączony jest do Farmacji Praktycznej.
 4. Wypełniony kupon konkursowy Uczestnik wysyła na adres wskazany na kuponie.
 5. Przy wyborze Laureatów decyduje data doręczenia poprawnie wypełnionego kuponu konkursowego na adres wskazany na kuponie konkursowym.
 6. Nagrody przyznane zostaną 100 Uczestnikom, których poprawnie wypełnione kupony konkursowe zostaną doręczone na adres Organizatora jako pierwsze.
 7. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia otrzymane do dnia 19.07.2013r. włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w Konkursie. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Konkursu.
 8. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 22.07.2013r.
 10. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

 

V. Nagrody w konkursie

 1. Nagrody w Konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
 2. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami są zestawy do napojów firmy Kozioł (dzbanek + 4 kubki), o wartości do 100 złotych brutto, oznaczone logo Fitolizyna.
 3. Każdy Laureat może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt. 2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
 6. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika Konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
 2. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu bez podania przyczyny, nie naruszając podstawowych zasad Konkursu.
  2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj