Konkurs Exstraspasmina22 kwietnia 2013

konkurs-exstraspasmina

Zapraszamy do udziału w konkursie Extraspasmina. Do wygrania 100 atrakcyjnych nagród!

 

Regulamin konkursu Extraspasmina kierowanego do Farmaceutów

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej „Tydzień extra zakupów z Extraspasminą 20 kapsułek” – kierowanego do Farmaceutów (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Uczestniczyć w Konkursie mogą wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód farmaceuty (dalej: „Uczestnicy”).
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, HERBAPOL S.A. z siedzibą w Lublinie, MEDANA PHARMA S.A. z siedzibą w Sieradzu oraz POLFA Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
 6. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl
 7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

 

II. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.04.2013 r. i trwa do dnia 13.05.2013r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 14.05.2013 r.

 

III. Uczestnictwo w Konkursie

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:
  1) zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  2) nie będące osobą ubezwłasnowolnioną,
  3) posiadające prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  1) Zakup 20 opakowań Extraspasminy 20 kapsułek do apteki w okresie 01.04-10.05 2013 r.     2)  Przesłanie pod wskazany adres prawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego.
  3) Wypełnienie pola adresowego wraz nazwą i danymi teleadresowymi apteki.

 

IV. Zasady Konkursu

 1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną dołączone  do majowego numeru Farmacji Praktycznej.
 2. Kupony zawierają podstawowe informacje o Konkursie.
 3. Konkurs polega na zakupie 20 opakowań Extraspasminy 20 kapsułek do apteki w okresie 01.04-13.05.2013 r.
 4. Wypełniony kupon konkursowy Uczestnik wysyła na adres wskazany na kuponie.
 5. Przy wyborze laureatów decyduje data doręczenia poprawnie wypełnionego kuponu konkursowego na adres Organizatora.
 6. Pierwsze 20 kuponów przychodzących każdego dnia przez 5 kolejnych dni otrzyma Extra upominek – dzbanek BRITA.
 7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 8. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia otrzymane do dnia 13.05.2013r. włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w Konkursie. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Konkursu.
 9. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu poprzez zamieszczenie listy zwycięzców na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 10. Extra upominek wręczać będą Przedstawiciele Polpharma BH. Wręczenie extra upominku nastąpi po uprzedniej weryfikacji przez Przedstawiciela Polpharma BH obecności w aptece i/lub systemie produktu Extraspasmina 20 kaps.
 11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowejwww.farmacjapraktyczna.pl. Termin rozstrzygnięcia konkursu to 14.05.2013r.
 12. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie nazwy apteki i miasta każdego ze Zwycięzców na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

 

V. Nagrody w Konkursie

 1. Nagrody w Konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
 2. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami są dzbanki BRITA, o wartości do 100 złotych brutto, związane z praktyką farmaceutyczną, oznaczone logo Extraspasmina.
 3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt. 2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny, jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
 6. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
 2. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, nie naruszając jego podstawowych zasad oraz praw Uczestników.
 6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj