Wybierz najbardziej niezwykłą z Metamorfoz z Pirolamem Szampon27 marca 2013

wybierz-najbardziej-niezwykla-z-metamorfoz-z-pirolamem-szampon

Już kilkanaście Czytelniczek Farmacji Praktycznej przeszło metamorfozę z Pirolam Szampon, zmieniając swój wizerunek z pomocą naszych specjalistów.

Zarejestruj się na stronie www.farmacjapraktyczna.pl wskaż, tę która była Twoim zdaniem najbardziej spektakularna. Uzasadnij swój wybór i wygraj torebkę marki Batycki.

Wybierz najbardziej niezwykłą z Metamorfoz z Pirolamem Szampon

 

Plebiscyt trwa do 22 kwietnia! Szczegóły w regulaminie konkursu.

 

 

 

Regulamin konkursu „Wybierz najbardziej niezwykłą z Metamorfoz z Pirolamem Szampon” kierowanego do farmaceutów

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Metamorfozy z Pirolamem Szampon – kierowanego do farmaceutów (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: Organizator).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Uczestniczyć w Konkursie mogą wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód farmaceuty lub technika farmacji (dalej: Uczestnik lub łącznie Uczestnicy).
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, HERBAPOL S.A. z siedzibą w Lublinie, MEDANA PHARMA S.A. z siedzibą w Sieradzu oraz POLFA Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, pracownicy agencji reklamowej Heads Advertising oraz pracownicy firmy Valkea Media S.A. a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

 

II. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 marca 2013 r. i trwa do dnia 22 kwietnia2013 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 26 kwietnia 2013 r.

 

III. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

IV. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik najpierw musi się zarejestrować na stronie www.farmacjapraktyczna.pl (dalej: Strona) podając swoje imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail, a następnie oddać swój głos na jedną z jedenastu zaprezentowanych na Stronie Metamorfoz z Pirolam Szampon. Głos oddaje przy w formularzu konkursowym zamieszonym na Stronie.
 2. Przy wyborze Finalistów decyduje czas otrzymania przez Organizatora przesłanego przez Uczestnika poprzez Stronę  głosu na formularzu konkursowym oraz udzielenie najciekawszej odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe: „Dlaczego tę metamorfozę uważam za najciekawszą”?
 3. Organizator uwzględni wyłącznie odpowiedzi otrzymane do dnia 22 kwietnia 2013 r. włącznie. Odpowiedzi, które wpłyną po wskazanej dacie lub nie będą zawierały wymaganych danych określonych w ust. 1 i 2 powyżej, nie będą uczestniczyły w Konkursie.
 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie lub mailowo do dnia 26 kwietnia 2013 r.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na Stronie w dniu 26 kwietnia 2013 roku.
 6. Zamieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

 

V. Nagrody w Konkursie

1.       Organizator przewidział 20 jednakowych nagród dla każdego ze Zwycięzców. Nagrodą jest torebka damska marki Batycki.

2.       Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.3.       Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w ust. 1, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.

4.       Każdy Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę.

5.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.

6.       Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika Konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od niego złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Zwycięzcy z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora podany w pkt I ust. 2, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Uczestników Konkursu o przyznaniu nagrody.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją Konkursu i wydaniem przyznanych nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 8. Organizator informuje, iż dane osobowe Zwycięzców Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miasto) zostaną opublikowane na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 9. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu albo zakończenia Konkursu przed upływem terminu określonego w pkt II ust. 1 Regulaminu lub zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie.

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj