Konkurs Metamorfozy z Pirolam Szampon – lista finalistów19 marca 2013

konkurs-metamorfozy-z-pirolam-szampon

Z przyjemnością ogłaszamy listę 15 finalistów pierwszego etapu konkursu. Spośród nich wyłonimy 6 osób, które wezmą udział w niezapomnianej metamorfozie w SPA, w hotelu Ossa.

Lista osób, które wezmą udział w II etapie konkursu:

Imię i Nazwisko Miejscowość
Jolanta    Dominek Sosnowiec
Sylwia    Filipiak Ostrów Wlkp.
Piotr    Głowacki Warszawa
Małgorzata    Grzybek Nakło
Barbara    Leśniak Gniezno
Bożena    Łapiuk Gdynia
Monika    Łazarecka Bartoszyce
Joanna    Pawłowska Bydgoszcz
Magdalena    Pogodowska Słone
Katarzyna    Słowik Katowice
Agnieszka    Stachowiak Gorzów Wlkp.
Paulina    Stępień Pacanów
Anna    Trojanowska Milanówek
Joanna    Walicka Nisko
Małgorzata    Zawierucha Zabrze

 

Regulamin konkursu Metamorfozy z Pirolamem Szampon kierowanego do farmaceutów

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Metamorfozy z Pirolamem Szampon – kierowanego do farmaceutów (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: Organizator).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Uczestniczyć w Konkursie mogą wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód farmaceuty lub technika farmacji (dalej: Uczestnik lub łącznie Uczestnicy).
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, HERBAPOL S.A. z siedzibą w Lublinie, MEDANA PHARMA S.A. z siedzibą w Sieradzu oraz POLFA Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, pracownicy agencji reklamowej Heads Advertising oraz pracownicy firmy Valkea Media S.A. a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

 

II. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 lutego 2013 r. i trwa do dnia 12 marca 2013 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 28 marca 2013 r.

 

III. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

IV. Zasady Konkursu

 1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

a)      w pierwszym etapie przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 15 finalistów (dalej: Finaliści) spośród Uczestników, którzy prześlą poprawne odpowiedzi na 2 pytania zamknięte oraz najciekawsze odpowiedzi na 1 pytanie otwarte zawarte na kuponie konkursowym dołączonym do marcowego wydania Farmacji Praktycznej,

b)      w drugim etapie przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród Finalistów 6 zwycięzców, którzy prześlą na adres e-mail: metamorfozy@farmacjapraktyczna.pl

c)      najciekawszą odpowiedź na pytanie otwarte oraz aktualne zdjęcie wraz z wymiarami (biust, talia, biodra) (dalej: Zwycięzcy).

 1. Kupony konkursowe do pierwszego etapu Konkursu w postaci karty zwrotnej będą dystrybuowane wśród Uczestników wraz z przesyłanymi pocztą egzemplarzami czasopisma Farmacja Praktyczna. Kupony konkursowe zawierają podstawowe informacje o Konkursie.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik przesyła kupon konkursowy pod wskazany adres Organizatora z odpowiedziami na pytania konkursowe oraz wypełnionym polem adresowym zawierającym: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania , numeru telefonu oraz adres e-mail. Koszty wysyłki pokrywa Organizator Konkursu.
 3. Przy wyborze Finalistów decyduje czas otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych zawierających poprawne odpowiedzi na 2 pytania zamknięte oraz najciekawszą odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe: „Patrzę w lustro i widzę…?”.
 4. Finalistami zostanie 15 farmaceutów, którzy poprawnie wypełnią kupony konkursowe, odpowiedzą na pytania zgodnie z ust. 4 powyżej, i których odpowiedzi dotrą do Organizatora w dniach między 12 lutego 2013 r. a 12 marca 2013 r.
 5. Lista Finalistów zostanie ogłoszona w dniu 15 marca 2012 r. na stronie internetowej pod adresem: www.farmacjapraktyczna.pl. W tym samym dniu do Finalistów, zostanie przesłane e-mailem pytanie konkursowe do drugiego etapu, sponsorowanego przez linię suplementów diety Figura.
 6. Przy wyborze Zwycięzców decyduje czas otrzymania przez Organizatora e-maila z odpowiedzią wraz z aktualnym zdjęciem swojej sylwetki i wymiarami (wzrost, obwód bioder, biustu i talii) oraz najciekawsza odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe „Dlaczego chcesz wziąć udział w konkursie „Metamorfozy z Pirolam Szampon?”
 7. Spośród Finalistów, którzy prześlą odpowiedź mailową w drugim etapie Konkursu do dnia 28 marca 2013 r. zostanie wyłonionych 6 Zwycięzców.
 8. Organizator uwzględni wyłącznie kupony konkursowe otrzymane do dnia 12 marca 2013 r. włącznie i e-maile od Finalistów otrzymane do dnia 28 marca 2013 r. włącznie. Kupony konkursowe i e-maile, które wpłyną po wskazanych okresach nie będą uczestniczyły w Konkursie.
 9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie do dnia 31 marca 2013 r.
 10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl w dniu 2 kwietnia 2013 roku.
 11. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

 

V. Nagrody w Konkursie

1.       Organizator przewidział 6 jednakowych nagród dla każdego ze Zwycięzców. Na każdą z nagród składa się część rzeczowa oraz część pieniężna.

A.      Na część rzeczową składać się będą:

a)      weekendowy pobyt dla jednej osoby w dniach 12-14 kwietnia 2013 r. w Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej oraz

b)      udział w Metamorfozie z Pirolamem Szampon – obejmującej dobór fryzury przez stylistę fryzur, profesjonalny makijaż, poradę stylisty, udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej oraz zabieg SPA o łącznej wartości 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) złotych.

B.      Część pieniężną będzie stanowić kwota w wysokości potrzebnej na potrącenie i odprowadzenie 10% podatku naliczonego od części rzeczowej oraz od samej części pieniężnej. Każdy Zwycięzca otrzyma wyłącznie rzeczowy element nagrody.

2.       Przyjęcie nagrody przez Zwycięzcę oznacza udzielenie Organizatorowi przez Zwycięzcę nieodwołalnego, nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego prawa do utrwalenia jego wizerunku w formie fotograficznej, jak również do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz utworów z jego wizerunkiem wykonanych podczas sesji zdjęciowej, o której mowa w ust. 1 powyżej. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje prawo do wykorzystania, utrwalania, obróbki, powielania i rozpowszechniania wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium i w dowolnej formie w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych, kronikarskich i archiwalnych realizowanych przez Organizatora na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt I ust. 5 niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu publikacji wykonanych zdjęć w:

 1. gazetach,
 2. kalendarzach,
 3. czasopismach,
 4. publikacjach elektronicznych i stronach WWW,
 5. własnych kronikach i wydawnictwach,
 6. folderach reklamowych i promocyjnych.

3.       Dodatkowo, Zwycięzcy zrzekają się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wykonanych zdjęć z ich wizerunkiem.

4.       Zwycięzcom zostaną zwrócone udokumentowane koszty podróży samochodem, pociągiem bądź autobusem do i z Warszawy oraz zostanie im zapewniony transport z Warszawy do Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej oraz z powrotem.

5.       Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

6.       Jakiekolwiek roszczenia Zwycięzców dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone.

7.       Każdy Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od niego złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Zwycięzcy z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora podany w pkt I ust. 2, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Uczestników Konkursu o przyznaniu nagrody.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
 8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją Konkursu i wydaniem przyznanych nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 9. Organizator informuje, iż dane osobowe Finalistów oraz Zwycięzców Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miasto) zostaną opublikowane na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 12. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu albo zakończenia Konkursu przed upływem terminu określonego w pkt II ust. 1 Regulaminu lub zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie.

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj