Zmień figurę na wiosnę!19 grudnia 2012

zmien-figure-na-wiosne-1

Zapraszamy do udziału w konkursie nowych suplementów diety z linii FIGURA

Wyślij e-mail na adres figura@farmacjapraktyczna.pl z odpowiedzią na pytanie:

 

Jaki jest skład nowego suplementy diety FIGURA no-appetite?

 1. Glukomannan, cynk i błonnik żytni
 2. Błonnik pszenny, L-karnityna, witamina A
 3. Kora kruszyny

 

I wygraj profesjonalne metamorfozy.

 

Podaj swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy, dokładny adres, a także załącz swoje aktualne zdjęcie oraz napisz : Dlaczego chcesz wziąć udział w Konkursie „Zmień figurę na wiosnę i wziąć udział w metamorfozach?

3 prawidłowe, a zarazem najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy:

 • emocjonującymi zakupami ze stylistą o wartości 1000 zł.
 • warsztatami doboru ubrań do typu sylwetki
 • spotkaniem z fryzjerem i makijażystką

Konkurs trwa przez cały styczeń, rozstrzygniecie 01.02.2013.

Poniżej regulamin.

 

 

Regulamin konkursu „Zmień figurę na wiosnę” kierowanego
do farmaceutów


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Metamorfozy z FIGURĄ  – kierowanego do farmaceutów (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: Organizator).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Uczestniczyć w Konkursie mogą wyłącznie osoby fizyczne wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawód farmaceuty lub technika farmacji (dalej: Uczestnik lub łącznie Uczestnicy).
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, HERBAPOL S.A. z siedzibą w Lublinie, MEDANA PHARMA S.A. z siedzibą w Sieradzu oraz POLFA Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

 

II. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2013 r. i trwa do dnia 31 stycznia 2013 r.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 1 lutego 2013 r.

III Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

IV. Zasady konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców spośród Uczestników, którzy prześlą prawidłowe odpowiedzi na jedno pytanie zamknięte i jednocześnie udzielą najciekawszej odpowiedzi na jedno pytanie otwarte, zamieszczone na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl w dniu 21 grudnia 2012r. oraz w styczniowym wydaniu magazynu „Farmacja Praktyczna” (dalej: Pytania konkursowe).
 2. Zarówno na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl oraz w styczniowym wydaniu magazynu „Farmacja Praktyczna” zawarte będą podstawowe informacje o Konkursie.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik przesyła odpowiedzi na Pytania konkursowe na adres e-mail figura@farmacjapraktyczna.plwraz ze swoim aktualnym zdjęciem w dowolnym formacie, podając swoje imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu.
  1. Przy wyborze zwycięzcy decyduje otrzymanie przez Organizatora poprawnie udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe nr 1: „Jaki jest skład nowego suplementy diety FIGURA no-appetite?” oraz najciekawsza odpowiedź na pytanie konkursowe nr 2: „Dlaczego chcesz wziąć udział w Konkursie „Zmień FIGURĘ na wiosnę i wygrać metamorfozy”.
  2. Nagrodzonych zostanie 3 farmaceutów, którzy poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe nr 1 oraz jednocześnie udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe nr 2, i których odpowiedzi dotrą do Organizatora do dnia 31 stycznia 2013 r.
  3. Organizator uwzględni wyłącznie odpowiedzi nadesłane do dnia 31 stycznia 2013 r. włącznie. Odpowiedzi przesłane po tym terminie nie będą uczestniczyły w Konkursie.
  4. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą telefoniczną w terminie do dnia 1 lutego 2013 r.
  5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl w dniu 1 lutego 2013 r.
  6. Przesłanie odpowiedzi na Pytania konkursowe oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.

 

V. Nagrody w Konkursie

 1. Organizator przewidział 3 jednakowe nagrody. Na każdą z nagród składa się część rzeczowa oraz część pieniężna.
 2. Na część rzeczową składać się będą:

a)      zakupy ze stylistą w Warszawie, w ramach których zostanie dobrany i zakupiony zestaw ubrań do sesji zdjęciowej o wartości do 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) zł,

b)      profesjonalna porada stylisty,

c)      profesjonalny makijaż,

d)      profesjonalna stylizacja fryzury oraz

e)      udział w sesji zdjęciowej,

o łącznej wartości 2.823,- (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy) zł.

 1. Część pieniężną będzie stanowić kwota w wysokości potrzebnej na potrącenie i odprowadzenie 10% podatku naliczonego od części rzeczowej oraz od samej części pieniężnej.

Z pieniężnej części nagrody organizator potrąci 10% podatku należnego od łącznej wartości nagrody. Każdy nagrodzony uczestnik otrzyma wyłącznie rzeczowy element nagrody.

 1. Przyjęcie nagrody przez nagrodzonego Uczestnika będzie wiązało się z koniecznością stawienia się nagrodzonego Uczestnika na jeden dzień w Warszawie, we wskazanym przez Organizatora, z co najmniej 3 tygodniowym uprzedzeniem terminie oraz miejscu. Niestawienie się nagrodzonego Uczestnika w miejscu i terminie określonym w zdaniu poprzednim powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 2. Przyjęcie nagrody przez nagrodzonego Uczestnika oznacza udzielenie Organizatorowi przez nagrodzonego Uczestnika nieodwołalnego, nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego prawa do utrwalenia jego wizerunku w formie fotograficznej, jak również do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz utworów z jego wizerunkiem wykonanych podczas sesji zdjęciowej, o której mowa w ust. 1 powyżej. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje prawo do wykorzystania, utrwalania, obróbki, powielania i rozpowszechniania wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium i w dowolnej formie w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych, kronikarskich i archiwalnych realizowanych przez Organizatora na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt I ust. 5 niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu publikacji wykonanych zdjęć w:

 

 1. gazetach,
 2. kalendarzach,
 3. czasopismach,
 4. publikacjach elektronicznych i stronach WWW,
 5. własnych kronikach i wydawnictwach,
 6. folderach reklamowych i promocyjnych.

 

 1. Dodatkowo, nagrodzeni Uczestnicy zrzekają się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wykonanych zdjęć z jego wizerunkiem.
 2. Koszt dojazdu do i z Warszawy każdy nagrodzony Uczestnik poniesie we własnym zakresie.
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 4. Jakiekolwiek roszczenia nagrodzonych Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone.
 5. Każdy nagrodzony Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora podany w pkt I ust. 2, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Uczestników Konkursu o przyznaniu nagrody.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
 8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją Konkursu i wydaniem przyznanych nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 9. Organizator informuje, iż dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miasto) zostaną opublikowane na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 12. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu albo zakończenia Konkursu przed upływem terminu określonego w pkt II ust. 1 Regulaminu lub zmiany zasad Konkursu i treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie.

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj