Profilaktin – dzieciństwo pod pełną ochroną – konkurs22 października 2012

profilaktin-dziecinstwo-pod-pelna-ochrona-konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie „Profilaktin – dzieciństwo pod pełną ochroną” Aby wziąć udział wyślij e-mail z odpowiedzią na adres:

profilaktin@farmacjapraktyczna.pl

 

konkurs_profilaktin_03

 

Regulamin konkursu „Profilaktin – dzieciństwo pod pełną ochroną” skierowanego do Farmaceutów

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie kierowanym do Farmaceutów pt. „Profilaktin – dzieciństwo pod pełną ochroną” zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla Farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., Herbapol Lublin S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
 6. Istotą Konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy najszybciej udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez wysłanie e-maila na adres: profilaktin@farmacjapraktyczna.pl za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl.
 7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

 

II. Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 22.10.2012 r. i trwa do 30.11.2012 r.

 

III. Uczestnictwo w Konkursie

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:

1) zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2) nie będące osobą ubezwłasnowolnioną,

3) posiadające prawo wykonywania zawodu Farmaceuty.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:

1) udzielenie prawidłowej odpowiedzi drogą mailową poprzez stronę internetową www.farmacjapraktyczna.pl,

2) udostępnienie swoich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres e-mail dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu,

3) podanie: rozmiaru spośród S, M, L, XL.

 

IV. Zasady konkursu

 1. Informacje o zasadach konkursu oraz pytanie konkursowe zostaną umieszczone w październikowym  numerze czasopisma „Farmacja Praktyczna” oraz na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl w zakładce KONKURSY.
 2. Konkurs polega na odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe, związane z marką z Profilaktin.
 3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi wejść na stronę internetową www.farmacjapraktyczna.pl, za pośrednictwem której wysyła odpowiedź na postawione pytanie w konkursie: Uzupełnij hasło marki –„ Profilaktin –  …”
 4. Przy wyborze zwycięzcy decyduje data otrzymania przez Organizatora prawidłowej odpowiedzi na pytanie, wysłane na adres mailowy podany na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl oraz w banderoli konkursowej dołączonej do drukowanego wydania październikowej FARMACJI PRAKTYCZNEJ.
 5. Nagrody przyznane zostaną 150 osobom, które jako pierwsze udzielą poprawnej odpowiedzi, drogą elektroniczną na adres Organizatora, na pytanie konkursowe.
 6. Organizator uwzględni w Konkursie wyłącznie odpowiedzi wysłane drogą elektroniczną otrzymane do dnia 30.11.2012 r. włącznie. Odpowiedzi na pytanie konkursowe , które wpłyną po tym terminie nie będą uczestniczyły w Konkursie.
 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody drogą elektroniczną  w ciągu 10 dni  od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 8. Wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 03.12.2012 r.

 

V. Nagrody w konkursie

 1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
 2. Organizator przewidział 150 jednakowych nagród. Nagrodami są fartuchy o wartości do 150 zł brutto, związane z praktyką farmaceutyczną, oznaczone logo Profilaktin.
 3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby przesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt. 2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta nagród.
 6. Nagrody wysyłane są wyłącznie do miejsc położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 8. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora do dnia 14.12.2012 r. za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.
 2. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub ich uszkodzenie podczas lub po transmisji.
 3. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją konkursu. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sprzętu komputerowego, operatorów sieci Internet oraz firmy kurierskiej, a także za inne zdarzenia lub okoliczności niezawinione przez Organizatora

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj