Sekrety ziołowej apteki – edycja październikowa rozstrzygnięta!5 października 2011

Zielnik Apteczny_kupon3_Farmacja Praktyczna.indd

Zapraszamy do sprawdzenia listy laureatów!

Laureatami październikowej edycji naszej zabawy są:

Maria Chlebowska (87-100 Toruń), Monika Zygarowicz (27-600 Sandomierz), Andrzej Adamczyk (26-120 Bliżyn), Łucja Adamska (27-100 Iłża), Katarzyna Lasota (09-152 Naruszewo), Sylwia Kopeć (43-502 Czechowice-Dziedzice), Beata Bankert (64-920 Piła), Dorota Łuszcz-Szopa (30-075 Kraków), Ewa Chomiuk-Czaplicka (13-200 Działdowo), Magdalena Rozeńska (13-230 Lidzbark), Justyna Szymańska (Działdowo), Anna Misiejuk (21-505 Janów Podlaski), Marzena Stawińska-Chruściel (06-456 Ojrzeń), Olga Gogłoza (24-170 Kurów), Magdalena Sołtysik (31-223 Kraków), Agnieszka Makuch (30-010 Kraków), Żaneta Grzelczyk (63-130 Książ Wlkp. ), Maria Otrębska (98-220 Zduńska Wola), Marta Paryło-Cyga (32-800 Brzesko), Krzysztof Szela (49-300 Brzeg), Izabela Talarek (85-858 Bydgoszcz), Agata Markowska (44-117 Gliwice), Kinga Słabosz (32-420 Gdów), Magdalena Banaszek (20-601 Lublin), Urszula Murzyniec (51-169 Wrocław), Natalia Cicharzewska (63- 400 Ostrów Wlkp.), Marta Sienkiewicz (16-427 Przerośl), Marta Domżalska (88-100 Inowrocław), Izabela Kielińska (89-510 Bysław), Joanna Kwapis (86-200 Chełmno), Helena Gajos (59-420 Bolków), Magdalena Gębacz (59-300 Lubin), Marcin Florek (51-003 Wrocław), Justyna Janczewska (01-914 Warszawa), Marianna Patkowska (21-400 Łuków), Dorota Bujak (21-400 Łuków), Ela Siembida (20-838 Lublin), Maciej Trzaska (94-047 Łódź), Justyna Orłowska (96-300 Żyrardów), Joanna Zawada (30-838 Kraków), Elżbieta Florek (32-700 Bochnia), Magdalena Musialik (35-309 Rzeszów), Ewa Chomiuk (61-251 Poznań), Emilia Banasiak (87-700 Aleksandrów Kujawski), Edyta Irmina Obszańska (22-500 Hrubieszów), Anna Strychalska (64-800 Chodzież), Ilona Sprycha (03-756 Warszawa), Małgorzata Porzezińska (15-207 Białystok), Krystyna Marczewska (42-400 Zawiercie) i Agata Bielec-Bednarczyk (43-190 Mikołów).

Informujemy, że podane dane osobowe przetwarzane będą przez Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 6, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu organizacji konkursu oraz w celu informowania o produktach i usługach spółek należących do Grupy Polpharma.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. w określonych powyżej celach.

Regulamin konkursu „Sekrety ziołowej apteki” skierowanego do Farmaceutów

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie kierowanym do Farmaceutów pt. „Sekrety ziołowej apteki”.
2. Organizatorem konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych.
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs przeznaczony jest dla Farmaceutów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., Herbapol Lublin S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
6. Istotą konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy najszybciej udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez wysłanie maila na adres: zielnikapteczny@farmacjapraktyczna.pl.
7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

II. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 1.10.2011r. i trwa do 31.10.2011 r.

III. Uczestnictwo w konkursie
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:
1) zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) nie będące osobą ubezwłasnowolnioną,
3) posiadające prawo wykonywania zawodu Farmaceuty.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
1) udzielenie prawidłowej odpowiedzi drogą mailową poprzez stronę www.farmacjapraktyczna.pl,
2) podanie: imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji.

IV. Zasady konkursu
1. Informacje o zasadach konkursu zostaną umieszczone w czerwcowym numerze czasopisma „Farmacja Praktyczna”.
2. Konkurs polega na odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe, związane z produktem z Zielnika Aptecznego.
3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi wejść na stronę www.farmacjapraktyczna.pl, za pośrednictwem, której wysyła odpowiedź na postawione pytanie w konkursie.
4. Przy wyborze zwycięzcy decyduje data wysłania prawidłowej odpowiedzi na pytanie na adres mailowy podany na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
5. Nagrody przyznane zostaną 50 osobom, które poprawnie odpowiedzą drogą mailową na adres Organizatora jako pierwsze.
6. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie maile otrzymane do dnia 31.10.2011 r. włącznie. Maila z odpowiedziami, które wpłyną po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.
7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody mailowo w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
8. Wysłanie odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu, w szczególności na stronie internetowej pod adresem www.farmacjapraktyczna.pl. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 7.11.2011 r.

V. Nagrody w konkursie
1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
2. Organizator przewidział 50 jednakowych nagród. Nagrodami są filiżanki z malowaną kompozycją ziołową, pierwsza z unikalnej kolekcji Zielnika Aptecznego, o wartości do 100 zł brutto, związane z praktyką farmaceutyczną, oznaczone logo Zielnik Apteczny.
3. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby przesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt. 2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
6. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z konkursu.
2. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia konkursu, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.
6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj