Konkurs żUravit SOS rozstrzygnięty!27 kwietnia 2011

konkurs-zuravit-sos-rozstrzygniety

Sprawdź listę laureatów!

Zwycięzcami są:

Agnieszka Markowska [Korsze], Wioletta Sieraj [Bartoszyce], Joanna Kwapis [Chełmno], Irena Tutaj Mikołajki [Pomorskie], Agnieszka Lubieńska [Tczewskie Łąki], Ewa Rokicka [Przywidz], Maria Grabska-Bacior [Szklarska Poręba], Iwona Bożyna [Skórcz], Klaudia Siśńiak [Truskolasy], Maria Kuciun [Olecko], Katarzyna Piekarczyk-Wrazidło [Kamienica Polska], Joanna Podolec Bielsk [Podlaski], Agnieszka Krawiel Kużnica [Białostocka], Aneta Gieros [Białystok], Magdalena Kasprzak [Świdnica], Barbara Barbaszyńska [Szczytna], Danuta Ślusarczyk [Niemcza], Stefan Michalski [Krotoszyn], Magdalena Straszewska [Papowo Biskupie], Aldona Borowiec [Krynica Zdrój], Justyna Rodzik [Góra Puławska], Ewa Czaplicka[ Działdowo], Anna Dampc [Gdynia], Iwona Migdalska [Kruszyn], Iwona Kościelniak [Bydgoszcz], Maria Morzuch [Koścugłowy], Stanisława Słonko-Paczyńska [Gliwice], Iwona Bar [Markowa], Joanna Hendzel [Jasło], Izabela Serwan [Lublin], Joanna Jachimek [Lublin], Jadwiga Juraszek [Częstochowa], Małgorzata Sieńczewska [Siedlce], Elżbieta Staniszewska [Żuromin], Katarzyna Błaszczakiewicz [Bobrowiec], Dorota Zając [Choczna], Anna Bilińska [Szprotawa], Sylwia Chomiak [Sulechów], Monika Domagała Gorzów [Wielkopolski], Elżbieta Maźwa [Posada], Małgorzata Frankowska [Grajewo], Barbara Wójtowicz [Gdańsk], Mariola Michałek [Piła], Małgorzata Karbownik [Ełk], Joanna Kruszewska [Ełk], Małgorzata Jurjew [Augustow], Dorota Dziekońska [Białystok], Karolina Niedziółko [Białystok], Tomasz Naumczyk [Lidzbark Warmiński], Gabriela Kostrzewa-Michalak [Strzelce], Anna Kowalczyk [Olsztyn], Jadwiga Szatkowska [Pisz], Bożena Szymańska [Galewice], Emilia Furmaniak [Gniezno], Anita Bejnarowicz [Parchowo], Violetta Grabska [Kwilcz], Irena Chrzanowska [Pelplin], Małgorzata Węgrzynowska [Warszawa], Beata Nimiec [Andrychów], Elżbieta Wojdalska [Warszawa], Krystyna Chrzanowska [Warszawa], Iwona Chrobot [Warszawa], Żaneta Grzelczyk [Książ Wielkopolski], Dominika Pańczyszyn [Biłgoraj], Edyta Pałys [Hrubieszów], Bożena Pyc [Hrubieszów], Elżbieta Mieloch [Ostrów Wikp.], Kamila Mielnik-Smok [Ostrów Wikp.], Joanna Kamińska [Pleszew], Anna Kozłowska [Jarocin], Ewa Matyszczyk-Barańska [Świdnica], Teresa Pawłowicz [Lublin], Justyna Witczak [Myślenica], Teresa Sobańska-Koper [Osielec], Maria Moskała [Wadowice], Aneta Kosakowska [Nowe Brzesko], Katarzyna Front [Rabka-Zdrój], Iwona Ilczyk [Kraków], Ewelina Cyran [Szczerców], Regina Gaweł [Koniusza], Justyna Śmigielska [Warszawa], Alicja Majko [Warszawa], Ewa Włodarczyk [Jeruzal], Ewelina Strzelczyk-Kosiorek [Piaseczno], Marcin Batory [Warszawa], Izabela Sobaszek [Ostrowiec Śl.], Beata Kawińska [Kutno], Karolina Marzec [Deszczno], Anna Jeżewska- Mak [Gniezno], Małgorzata Chmielnik-Robińska [Swarzędz], Katarzyna Tuzikiewicz [Kalisz], Natalia Borzestowska [Kartuzy], Sylwia Skrzypek-Pawlak [Świeborzyce], Agnieszka Buniak [Rzeszów], Gabriela Kałucka [Mniszków], Leszek Adamski [Opoczno], Magdalena Droga [Zielona Góra], Barbara Onieszczuk [Siemiatycze], Agnieszka Bartoszek [Sandomierz] i Dorota Wałkiewicz [Legnica]. 

Serdecznie gratulujemy!

 

Regulamin konkursu żUravit SOS kierowanego do farmaceutów

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie żUravit SOS – kierowanego do Farmaceutów (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych (dalej: „Organizator”).
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl (dalej: „Regulamin”).
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs przeznaczony jest dla Farmaceutów (dalej: „Uczestnicy”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów zarządzających Organizatora, Herbapol Lublin S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

II. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 09.05.2011 r. i trwa do 31.05.2011 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 03.06.2011r.

III. Uczestnictwo w Konkursie
1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:
1) zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) nie będące osobą ubezwłasnowolnioną,
3) posiadające prawo wykonywania zawodu Farmaceuty.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1) przesłanie pod wskazany adres prawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego,
2) wypełnienie pola adresowego wraz z imieniem i nazwiskiem.

IV. Zasady Konkursu
1. Kupony konkursowe w postaci karty zwrotnej zostaną dostarczone Uczestnikom przez Farmację Praktyczną.
2. Kupony zawierają podstawowe informacje o konkursie.
3. Konkurs polega na odpowiedzi na 1 pytanie konkursowe, związane z produktem żUravit SOS będącym suplementem diety, oraz na wymyśleniu i zapisaniu na kuponie konkursowym hasła promocyjnego dla tego produktu. Pytanie zostało umieszczone na kuponie konkursowym, który dołączony jest do przesyłki z informacją o produkcie żUravit SOS.
4. Zgłaszane hasła promocyjne muszą być wymyślone samodzielnie. Do Konkursu nie można zgłaszać haseł cudzego autorstwa, ani zawierających zapożyczeń z dzieł cudzego autorstwa. Prace nie mogą naruszać praw osób trzecich. Autorzy haseł – Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń kierowanych do Organizatora w związku z wykorzystaniem haseł w sposób opisany w ust. 12 poniżej.
5. Wypełniony kupon konkursowy Uczestnik wysyła na adres wskazany na kuponie. Koszty wysyłki pokrywa Organizator konkursu.
6. Przy wyborze Laureatów decyduje data doręczenia poprawnie wypełnionego kuponu konkursowego na adres wskazany na kuponie konkursowym.
7. Nagrody przyznane zostaną 100 Uczestnikom, których poprawnie wypełnione kupony konkursowe zostaną doręczone na adres Organizatora jako pierwsze.
8. Organizator uwzględni w konkursie wyłącznie zgłoszenia otrzymane do dnia 31.05.2011 r. włącznie. Zgłoszenia, które wpłyną po tym okresie nie będą uczestniczyły w Konkursie. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Konkursu.
9. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listownie w ciągu dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 03.06.2011 r.
11. Nadesłanie kuponu konkursowego oznacza zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) Uczestnika konkursu na stronie internetowej www.farmacjapraktyczna.pl.
12. Organizator ma prawo nieodpłatnie wykorzystać hasło promocyjne nadesłane przez Uczestników, którzy zostali Laureatami konkursu w następujący sposób: włączanie nagrodzonych haseł w całości lub w części do własnych materiałów promocyjnych i reklamowych Organizatora, dotyczących jego przedsiębiorstwa lub produktów bądź aktywności i rozpowszechnianie takich materiałów w formie drukowanej lub audiowizualnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w formie elektronicznej bez ograniczenia terytorialnego.
13. Uprawnienie Organizatora, o którym mowa w ust. 12 trwa 5 lat od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
14. Uczestnicy Konkursu, zgłaszając hasło do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora w sposób określony w ust. 13 powyżej.

V. Nagrody w konkursie
1. Nagrody w Konkursie będą przyznawane przez Organizatora – Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
2. Organizator przewidział 100 jednakowych nagród. Nagrodami są apaszki marki UNGARO, o wartości do 200 złotych brutto, związane z praktyką farmaceutyczną, oznaczone logo żUravit.
3. Każdy Laureat może otrzymać tylko jedną nagrodę.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt. 2, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
6. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika Konkursu danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
2. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród, a także informowania o wynikach konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Konkursu, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.
6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wszystkie konkursy >>

Prześlij dalej

Drukuj